ЗА ДЕЦА град ХАСКОВО

Дневен център

Дневен център

Дневен център за деца с хронични неврологични заболявания и проблеми на развитието е утвърден със зап.  №  21  / 01.03.2012 г. на Директора на ДМСГД  гр. Хасково.

Дневен център за деца с хронични неврологични заболявания и проблеми в развитието в ДМСГД - гр. Хасково,  е структура към ДМСГД - гр. Хасково

Дневният център е разкрит в съответствие с чл. 16 ал.1 от Правилника за изменение и допълнение на Правилника за устройство и дейност на ДМСГД  на МЗ, обнародван в ДВ бр.93 / 9.10.2004 г. и на основание писмо на Министъра на здравеопазването изх. № 25 00 191 / 29.12.2011 г.

Дневният център осъществява своята дейност  във взаимодействие и сътрудничество с ДСП, ОЗД, ДАЗД,  ОПЛ.

Дневният център осъществява дейността си при спазване стандартите за качество на оказваната медицинска помощ, Етичният кодекс на работещите с деца, Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.

В Центъра се приемат деца отглеждани в домашна обстановка страдащи от:

 ДЦП;

 родово травматични парези;

 нервно мускулни заболявания;

изоставане в нервно психическото и двигателно развитие. 

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.